ett omhändertagande av en unik produkt

Vidar Rehab är det nya namnet på Vidarkliniken. Namnbytet är ett resultat av att tydliggöra produkten och den rehabiliteringsvård som erbjuds. I samband med namnbytet tog man tillfället i akt och uppdaterade den visuella identiteten och applicerade den på, först och främst, deras viktigaste kontaktyta – hemsidan.

Önskemålet var att skapa en helt ny identitet. Priority utgick ifrån huvudverksamheten som bedrivs – omhändertagandet av patienter. Där visualiserar händerna den taktila kontakten mellan patient och vårdpersonal, och i utrymmet mellan dem framträder platsen, byggnaden – Vidar Rehab.

I arbetet ingick även att skapa en ny identitet för Vidar Vårdcentral. Den fick samma visuella lösning men med en differentierad färgskala.

Utmaningen med hemsidorna för både Vidar Rehab och Vidar Vårdcentral var att dels ge dem en form som skiljde sig gentemot konkurrenter och dels upplevdes enkla, lättnavigerade och informativa för besökaren. Mängden information strukturerades och tydliggjordes i en från grunden omfattande genomgång.

Informationen applicerades sedan i en ren och luftig form som genom sina icke-räta vinklar och linjer understryker att Vidar Rehab inte är en fyrkantig vårdinstans. Man utgår från patientens behov och erbjuder en rehabiliteringsvård som är högt värderad av patienter och anhöriga.