analys av SPELUTREDNINGENS FÖRSLAG

Regeringen presenterade idag den av många efterlängtade spelutredningen. Prioritys konsulter Carl Jensfelt och Daniel Olsson, som arbetat många år med spelfrågor, fanns på plats under dagen. De ser stora möjligheter för de aktörer som väljer att anpassa sig till den nya verkligheten.

BLIR DET FRITT FRAM ATT BEDRIVA SPELVERKSAMHET I SVERIGE?

Ja och nej. Vissa områden, som landbaserade casinospel, slotmaskiner och lotteriverksamhet kommer förbli förbehållet statliga eller ideella organisationer. Lite grovt kan man säga att det är marknaden för internetspel som kommer öppna upp för privata bolag att söka licens.

KOMMER EN LICENS ATT BEHÖVAS?

I praktiken ja. Det kommer bli betydligt svårare än tidigare att ställa sig utanför licenssystemet. Bland annat kommer det bli svårare att marknadsföra sina produkter utan licens och andra, mer direkta, spärrsystem mot olicensierade aktörer nämns också. Beräkningar har gjorts som säger att minst 90 % av den svenska spelmarknaden förväntas ligga inom licenssystemet vilket säger en del om vilka marknadsandelar olicensierade bolag har att slåss om.

VAD GÄLLER KRING MARKNADSFÖRING I ÖVRIGT?

Den ska även fortsättningsvis ske med ”måttfullhet” vilket blir ett intressant begrepp att tolka framöver. Dessutom ska spelare kunna stänga av sig själva i ett register och därefter får ingen aktör kontakta dem. Förslaget innebär också ett förbud mot marknadsföring i TV, tidningar och radio för olicensierade aktörer. Däremot kommer internetreklam förbli en relativt fri marknadsföringskanal.

HUR KOMMER DE PRIVATA AKTÖRERNA BEHÖVA ANPASSA SIN VERKSAMHET?

En hel del. Eftersom marknaden i praktiken varit oreglerad för dessa aktörer blir det betydligt fler parametrar att ta hänsyn till framöver. Alla spelare ska registreras. Man kommer att behöva betala en skatt på 18 % (att jämföra med 15 % i England och 20 % i Danmark) av intäkterna efter vinstutbetalningar. Man kommer att behöva rapportera till den nyinrättade Spelmyndigheten och rätta sig efter betydligt fler regler.

HUR PÅVERKAS STATLIGA SVENSKA SPEL?

Bolag kommer inte kunna ha både en statlig och en privat licens vilket innebär att Svenska Spel sannolikt kommer behöva dela upp bolaget. Detta eftersom Svenska Spels ägare, staten, inte ska både tillhandahålla spel, vara tillsynsmyndighet och dessutom tilldela nya licenser. Det har också talats om att Svenska spel framöver ska sälja den delen av verksamheten som nu konkurrensutsätts men det är ingen fråga som utredningen i sig tar ställning till.

HUR KOMMER MARKNADSANDELARNA FÖRDELAS?

Redan idag har de privata aktörerna tagit marknadsandelar från bland andra Svenska Spel årligen. Sannolikt kommer den utvecklingen fortsätta när villkoren blir samma för alla aktörer.

SANNOLIKHETEN FÖR ATT FÖRSLAGET BLIR VERKLIGHET?

Det har goda möjligheter att mynna ut i en ny lagstiftning, inte minst eftersom 6 av 8 riksdagspartier ställer sig bakom tanken på en omreglering. Även spelmarknadens intressenter verkar överlag vara nöjda med utredaren Håkan Hallstedts förslag. En stor diskussion i remissrundan kommer sannolikt handla om graderingen av spel enligt ”farlighetsgrad”. De bolag som idag omfattas av monopolet har länge hävdat att deras spel är mindre farliga ur beroendesynpunkt än de privata aktörernas produkter. Utredningen föreslår ingen hänsyn till denna parameter och det återstår att se om ATG, Svenska Spel och de övriga kommer fortsätta att driva frågan.

Sammantaget står den svenska spelmarknaden inför en intressant utveckling med stora förändringar. Alla aktörer kommer behöva utveckla både produkterbjudandet, marknadsföringen och Public Affairs-kompetensen för att kunna ta del i kampen om framtidens marknadsandelar. Priority står självfallet redo att hjälpa de aktörer som vill ligga i framkant när morgondagens spelmarknad utformas.